Welkom.
  • Op werkdagen voor 14:00 uur besteld, De volgende dag in huis.
  • retourneren binnen 10 dagen.
  • niet goed? geld terug!

Welkom op onze website. 

Veel shop plezier!

Reactie plaatsen

Reacties

Franchesca Diaz
een maand geleden

Gplocean is a network of webmasters, webdesigners along with coders in Wordpress/Woocommerce market. We currently offer over 3000 premium plugins along with themes to download absolutely free : %spinfile-gplcoast.org-urls-short.dat%

Naam ondernemer: G.M Hendriks.
Handelend onder de naam/namen: Lovely Kids And Women.
Vestigings/bezoekadres: Herenweg 107, 8025AC Zwolle
Telefoonnummer: 06-46622285
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur 
E-mailadres: mellaniehelena@outlook.com
KvK-nummer: 65570529.
Btw-nummer: NL002342852b71

 

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Fashionique. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Lovely Kids And Women. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Lovely Kids And Women behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lovely Kids And Women erkend.

1.4 Lovely Kids And Women garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Lovely Kids And Women vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Lovely Kids And Women zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lovely Kids And Women geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

4. Gegevensbeheer

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Lovely Kids And Women, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lovely Kids And Women. Lovely Kids And Women houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 

4.2 Lovely Kids And Women respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

4.3 Lovely Kids And Women maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5. Garantie en conformiteit

5.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

5.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

5.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Lovely Kids And Women) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Lovely Kids And Women. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 24 uur na levering aan Lovely Kids And Women schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

5.4 Indien klachten van de afnemer door Lovely Kids And Women gegrond worden bevonden, zal  Lovely Kids And Women naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van  Lovely Kids And Women en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Lovely Kids And Women) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Lovely Kids And Women gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van  Lovely Kids And Women voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

5.5  Lovely Kids And Women is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

5.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Lovely Kids And Women in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten reparenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van  Lovely Kids And Women en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

5.7 Het pullen van kleding valt niet onder garantie.Pullen ontstaat dmv wrijving met andere materialen en daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk.

6. Afbeeldingen en specificaties

6.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Lovely Kids And Women gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid

7.1 Lovely Kids And Women is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Eigendom van alle door Lovely Kids And Women aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Lovely Kids And Women zolang de afnemer de vorderingen van Lovely Kids And Women uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Lovely Kids And Women wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

8.2 De door Lovely Kids And Women geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

8.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

8.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Lovely Kids And Women of een door Lovely Kids And Women aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Lovely Kids And Women haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

8.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Lovely Kids And Women zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

8.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Lovely Kids And Women.

10. Herroepingsrecht

Onder de wettelijke bepalingen geld tevens dan de klant een herroepingsrecht volgens de wettelijke norm heeft van 14 dagen.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
Zo snel mogelijk, maar binnen 7 dagen vanaf de dag volgend op de in bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzend termijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

11. Portrechtrecht

Alle foto's hebben portret recht. De foto's mogen alleen gebruikt worden door Lovely Kids And Women. De foto's mogen alleen gebruikt worden als er toestemming is gegeven door Lovely Kids And Women. Indien de foto's toch worden gebruikt dan zal dit in rekening worden gebracht.